Aktuality – leden 2012

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 podle údajů ČSÚ z  9.1 . 2012:  1,9 %

Diskontní úroková sazba ČNB (platná od 7.8.09):  0,25%

Dvoutýdenní reposazba ČNB (platná od 7.5.10):  0,75%

Minimální mzda pro rok 2012 (platná od 1.1.2007):  8.000,- Kč

 

Důchodové pojištění OSVČ (DP+SPZ)

- vyměřovací základ pro rok 2012:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.206.576,- Kč

(podle § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se jedná o 48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 25.137 = 1.206.576; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle vyhlášky č. 286/2011 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2010:  24.526 x 1,0249 = 25.137 Kč; zvýšení pro r.2010-2011 na 72násobek průměrné mzdy bylo časově omezeno viz. § 15b zák. č. 589/1992 Sb. –  pozor, rozdíl oproti max.vyměřovacímu základu na zdravotní pojištění)

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  29.361,- Kč

(1.206.576 : 12 = 100.548 x 0,292 = 29.360,02 zaokr. na koruny nahoru 29.361,- Kč, sazba pojistného 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2012, hlavní činnost:  1.836,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2012, vedlejší činnost:  735,- Kč

(§ 14 odst. 6) zák.č. 589/1992 Sb. stanoví minimální VZ jako 25% resp. 10% průměrné mzdy:  25.137 x 0,25 = 6.285 Kč z toho 29,2% = 1.836 Kč, 25.137 x 0,10 = 2.514 Kč z toho 29,2% = 735 Kč, zaokr. na celé Kč nahoru)

Nový minimální i maximální VZ a nová výše zálohy platí od podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011.

Účast na nemocenském pojištění (NP) je pro OSVČ dobrovolná, NP se platí odděleně na samostatný účet; pojistné činí 2,3%  z vyměřovacího základu, jehož výši si OSVČ sama určí – od 1.1.11 je zavedena vazba mezi zálohou na DP a platbou na NP (měsíční základ pro NP nemůže být vyšší než základ, z něhož byla uhrazena záloha na DP). Nárok na výplatu dávek NP vzniká, jestliže účast na NP trvala alespoň 3 měsíce před vznikem neschopnosti; dávky náleží až od 22. dne trvání pracovní neschopnosti.

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2012 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a vyhlášky č. 286/2011 Sb., VVZ za r.2010)  2,4 x (24.526 x 1,0249) =  60.329,- Kč/rok (5.028,- Kč/měs)

Měsíční zálohy na pojistné (DP+SPZ i NP) jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.4. do 20.4.12) ; doplatek pojistného na DP za rok 2011 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích.     

Rok 2011

- vyměřovací základ pro rok 2011:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.781.280,- Kč

(72násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 283/2010 Sb., tzn. 72 x 24.740 = 1.781.280; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě zák.

č. 155/1995 Sb. podle výše uvedeného nařízení vlády jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2009:  24.091 x 1,0269 = 24.740 Kč)

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  43.345,- Kč

(1.781.280 : 12 = 148.440 x 0,292 = 43.344,48 zaokr. na koruny nahoru 43.345,- Kč, sazba pojistného 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2011, hlavní činnost:  1.807,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2011, vedlejší činnost:  723,- Kč

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2011 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a nař.vl.č. 283/2010 Sb., VVZ za r.2009)  2,4 x (24.091 x 1,0269) =  59.374,- Kč/rok (4.948,- Kč/měs)

Zdravotní pojištění OSVČ

- vyměřovací základ pro rok 2012:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ), max. 1.809.864,- Kč

(podle § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. se jedná o 72násobek průměrné mzdy, tzn. 72 x 25.137 = 1.809.864; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle vyhlášky č. 286/2011 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2010:  24.526 x 1,0249 = 25.137 Kč; zvýšení z r.2010 na 72násobek průměrné mzdy je časově neomezeno – pozor, rozdíl oproti max.vyměřovacímu základu na důchodové pojištění)

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2012:  20.361,- Kč

(1.809.864 : 12 = 150.822 x 0,135 = 20.360,97 zaokr. na koruny nahoru 20.361,- Kč)

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2012:  1.697,- Kč

(0,5 x 25.137 = 12.568,50 x 0,135 = 1.696,75 zaokr. na koruny nahoru 1.697,- Kč)

Nový minimální vyměřovací základ a nová výše zálohy platí již od 1.1.2012 tj. od zálohy na leden 2012; tzn. musí se zvýšit min. záloha na 1.697 Kč, nová maximální výše měsíční zálohy bude pro OSVČ platná až od podání Přehledu za r.2011.

Měsíční zálohy na pojistné na ZP jsou splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.3. do 8.4.12); doplatek pojistného na ZP za rok 2011 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích – po mnoha letech byla zrušena vazba na podání daňového přiznání a došlo k sjednocení termínu s doplatkem na DP.       

(Splatnost pojistného na ZP za zaměstnance se sjednotila se SP tj. od 1. do 20. dne následujícího měsíce, ale zálohy za OSVČ se platí jako v r.2010 – viz. výše).

Rok 2011

- vyměřovací základ pro rok 2011:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ), max. 1.781.280,- Kč

(72násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 283/2010 Sb., tzn. 72 x 24.740 = 1.781.280; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě zák.

č. 155/1995 Sb. podle výše uvedeného nařízení vlády jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2009:  24.091 x 1,0269 = 24.740 Kč, zvýšení na 72násobek průměrné mzdy časově neomezeno)

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2011:  20.040,- Kč

(1.781.280 : 12 = 148.440 x 0,135 = 20.039,40 zaokr. na koruny nahoru 20.040,- Kč)

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 20111.670,- Kč

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v r. 2012

Sazby základních náhradpři používání vozidel zaměstnanců při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

a) 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Průměrné ceny pohonných hmot při pracovních cestách vlastními vozidly zaměstnanců

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 429/2011 Sb. (ve smyslu

§ 158 odst. 3 zákoníku práce):

a) 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 34,70 Kč u motorové nafty.

Cestovní náhrady pro rok 2012 (platí od 1.1.2012 – vyhl.č. 429/2011 Sb.)

Sazby tuzemského stravnéhopodle zákoníku práce č.262/2006 Sb. § 176činí:

a) 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru platí spodní limity těchto rozpětí jako minimální; při sjednání vyšších nároků na stravné jsou z daňového hlediska určující horní limity rozpětí (=sazby pro nepodnikatelský sektor). Vyšší sazby stravného než sazby pro nepodnikatelský sektor budou zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a rovněž se z nich bude odvádět sociální i zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele budou nadlimitní náhrady daňově účinné v plné výši.