Aktuality – leden 2013

 

 

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2012 podle údajů ČSÚ z  9.1 . 2013:  3,3 %

Dvoutýdenní reposazba ČNB (platná od 2.11.12):  0,05%

Diskontní úroková sazba ČNB (platná od 2.11.12):  0,05%

Minimální mzda pro rok 2013 (platná od 1.1.2007):  8.000,- Kč

 

 

 

Důchodové pojištění OSVČ (DP+SPZ)

- vyměřovací základ pro rok 2013:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.242.432,- Kč

(podle § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se jedná o 48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 25.884 = 1.242.432; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle vyhlášky č. 342/2012 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2011:  25.093 x 1,0315 = 25.884 Kč;

Pozn.: Na rozdíl od zdravotního pojištění je sice maximální vyměřovací základ pro důchodové pojištění i nadále omezen 48násobkem průměrné mzdy, od 1.1. 2013 však vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů č. 500/2012 Sb., která v § 16a zavedla „solidární daň“ ve výši dalších 7% pro roční příjmy převyšující 48násobek průměrné mzdy. 

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  30.233,- Kč

(1.242.432 : 12 = 103.536 x 0,292 = 30.232,51 zaokr. na koruny nahoru 30.233,- Kč, sazba pojistného 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2013, hlavní činnost:  1.890,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2013, vedlejší činnost:  756,- Kč

(§ 14 odst. 6) zák.č. 589/1992 Sb. stanoví minimální VZ jako 25% resp. 10% průměrné mzdy:  25.884 x 0,25 = 6.471 Kč z toho 29,2% = 1.890 Kč, 25.884 x 0,10 = 2.589 Kč z toho 29,2% = 756 Kč, zaokr. na celé Kč nahoru)

Pozn.: OSVČ, která bude účastna důchodového spoření („druhého důchodového pilíře“), bude odvádět 31,2% z vyměřovacího základu – z toho 26,2% povinného pojistného na DP na účet příslušné správy sociálního zabezpečení a 5% na důchodové spoření prostřednictvím finančního úřadu na účet zvolené penzijní společnosti.

Nový minimální i maximální VZ a nová výše zálohy platí od podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012.

Měsíční zálohy na pojistné (DP+SPZ i NP) jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.4. do 20.4.13); výši zálohy na pojistné zaplacené v období splatnosti lze v tomto období dodatečně zvýšit. OSVČ může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku; platbu záloh na pojistné do budoucna je povinna předem oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení.

Doplatek pojistného na DP za rok 2012 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok – pro rok 2012 to vychází nejpozději do 2.5. 2013.

Účast na nemocenském pojištění (NP) je pro OSVČ dobrovolná, NP se platí odděleně na samostatný účet; pojistné činí 2,3%  z vyměřovacího základu, jehož výši si OSVČ sama určí – od 1.1.11 je zavedena vazba mezi zálohou na DP a platbou na NP (měsíční základ pro NP nemůže být vyšší než základ, z něhož byla uhrazena záloha na DP). Nárok na výplatu dávek NP vzniká, jestliže účast na NP trvala alespoň 3 měsíce před vznikem neschopnosti; dávky náleží až od 22. dne trvání pracovní neschopnosti.

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2013 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a vyhlášky č. 324/2012 Sb., VVZ za r.2011)  2,4 x (25.093 x 1,0315) = 62.121,- Kč/rok (5.177,- Kč/měs)

 

 

Rok 2012

- vyměřovací základ pro rok 2012:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.206.576,- Kč

(podle § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se jedná o 48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 25.137 = 1.206.576; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle vyhlášky č. 286/2011 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2010:  24.526 x 1,0249 = 25.137 Kč; zvýšení pro r.2010-2011 na 72násobek průměrné mzdy bylo časově omezeno viz. § 15b zák. č. 589/1992 Sb. –  pozor, rozdíl oproti max.vyměřovacímu základu na zdravotní pojištění)

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  29.361,- Kč

(1.206.576 : 12 = 100.548 x 0,292 = 29.360,02 zaokr. na koruny nahoru 29.361,- Kč, sazba pojistného 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2012, hlavní činnost:  1.836,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2012, vedlejší činnost:  735,- Kč

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2012 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a vyhlášky č. 286/2011 Sb., VVZ za r.2010)  2,4 x (24.526 x 1,0249) =  60.329,- Kč/rok (5.028,- Kč/měs)

 

 

 

 

Zdravotní pojištění OSVČ

- vyměřovací základ pro rok 2013:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ), vyměřovací základ není omezen maximální částkou

Pozn.: V § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. sice zůstala definice maximálního vyměřovacího základu jako 72násobku průměrné mzdy, novelou zákona č. 500/2012 Sb. však byla jeho platnost pozastavena pro roky 2013 až 2015.

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2013:  není definována

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2013:  1.748,- Kč

(0,5 x 25.884 = 12.942 x 0,135 = 1.747,17 zaokr. na koruny nahoru 1.748,- Kč)

Nový minimální vyměřovací základ a nová výše zálohy platí již od 1.1.2013 tj. od zálohy na leden 2013, tzn. musí se zvýšit min. záloha na 1.748 Kč; od podání Přehledu za r.2012 přestane pro OSVČ platit omezení maximální výše měsíční zálohy.

Měsíční zálohy na pojistné na ZP jsou splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.3. do 8.4.13); doplatek pojistného na ZP za rok 2012 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok – pro rok 2012 to vychází nejpozději do 2.5. 2013.

(Splatnost pojistného na ZP za zaměstnance se sjednotila se SP tj. od 1. do 20. dne následujícího měsíce, ale zálohy za OSVČ se platí jako v r.2010 až 2012 – viz. výše).

 

 

 

Rok 2012

- vyměřovací základ pro rok 2012:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ), max. 1.809.864,- Kč

(podle § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. se jedná o 72násobek průměrné mzdy, tzn. 72 x 25.137 = 1.809.864; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle vyhlášky č. 286/2011 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2010:  24.526 x 1,0249 = 25.137 Kč; zvýšení z r.2010 na 72násobek průměrné mzdy je časově neomezeno – pozor, rozdíl oproti max.vyměřovacímu základu na důchodové pojištění)

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2012:  20.361,- Kč

(1.809.864 : 12 = 150.822 x 0,135 = 20.360,97 zaokr. na koruny nahoru 20.361,- Kč)

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 20121.697,- Kč

(0,5 x 25.137 = 12.568,50 x 0,135 = 1.696,75 zaokr. na koruny nahoru 1.697,- Kč)

 

 

 

 

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v r. 2013

Sazby základních náhrad při používání vozidel zaměstnanců při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

a) 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 3,60 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Průměrné ceny pohonných hmot při pracovních cestách vlastními vozidly zaměstnanců

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 472/2012 Sb. (ve smyslu

§ 158 odst. 3 zákoníku práce):

a) 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 36,50 Kč u motorové nafty.

 

 

Cestovní náhrady pro rok 2013 (platí od 1.1.2013 – vyhl.č. 472/2012 Sb.)

Sazby tuzemského stravného podle zákoníku práce č.262/2006 Sb. § 176 činí:

a) 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru platí spodní limity těchto rozpětí jako minimální; při sjednání vyšších nároků na stravné jsou z daňového hlediska určující horní limity rozpětí (=sazby pro nepodnikatelský sektor). Vyšší sazby stravného než sazby pro nepodnikatelský sektor budou zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a rovněž se z nich bude odvádět sociální i zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele budou nadlimitní náhrady daňově účinné v plné výši.