Aktuality – leden 2014

 

 

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2013 podle údajů ČSÚ z  9.1. 2014:  1,4 %

Dvoutýdenní reposazba ČNB (platná od 2.11.12):  0,05%

Diskontní úroková sazba ČNB (platná od 2.11.12):  0,05%

Minimální mzda pro rok 2014 (platná od 1.8.2013):  8.500,- Kč

 

 

 

Důchodové pojištění OSVČ (DP+SPZ)

- vyměřovací základ pro rok 2014:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.245.216,- Kč

(podle § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se jedná o 48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 25.942 = 1.245.216; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle vyhlášky č. 296/2013 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2012:  25.903 x 1,0015 = 25.942 Kč;

Pozn.: Na rozdíl od zdravotního pojištění je sice maximální vyměřovací základ pro důchodové pojištění i nadále omezen 48násobkem průměrné mzdy, od 1.1. 2013 však vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů č. 500/2012 Sb., která v § 16a zavedla „solidární daň“ ve výši dalších 7% pro roční příjmy podle § 6 a § 7 ZDP převyšující 48násobek průměrné mzdy, tedy 1.245.216 Kč. 

  - maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  30.301,- Kč

(1.245.216 : 12 = 103.768 x 0,292 = 30.300,26 zaokr. na koruny nahoru 30.301,- Kč, sazba pojistného 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2013, hlavní činnost:  1.894,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2013, vedlejší činnost:  758,- Kč

(§ 14 odst. 6) zák.č. 589/1992 Sb. stanoví minimální VZ jako 25% resp. 10% průměrné mzdy:  25.942 x 0,25 = 6.485,50 Kč z toho 29,2% = 1.894 Kč, 25.942 x 0,10 = 2.594 Kč z toho 29,2% = 758 Kč, zaokr. na celé Kč nahoru)

Pozn.: OSVČ, která bude účastna důchodového spoření („druhého důchodového pilíře“), bude odvádět 31,2% z vyměřovacího základu – z toho 26,2% povinného pojistného na DP na účet příslušné správy sociálního zabezpečení a 5% na důchodové spoření prostřednictvím finančního úřadu na účet zvolené penzijní společnosti.

Nový minimální i maximální VZ a nová výše zálohy platí od podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013.

Měsíční zálohy na pojistné (DP+SPZ i NP) jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.4. do 20.4.14); výši zálohy na pojistné zaplacené v období splatnosti lze v tomto období dodatečně zvýšit. OSVČ může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku; platbu záloh na pojistné do budoucna je povinna předem oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení.

Doplatek pojistného na DP za rok 2013 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok – pro rok 2013 to vychází nejpozději do 2.5. 2014.

Účast na nemocenském pojištění (NP) je pro OSVČ dobrovolná, NP se platí odděleně na samostatný účet; pojistné činí 2,3%  z vyměřovacího základu, jehož výši si OSVČ sama určí – od 1.1.14 se změnila definice vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na NP. Měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na NP (nyní 5.000 Kč, minimální pojistné 5.000 x 0,023 = 115 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který podle posledního přehledu o příjmech a výdajích připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti (viz nové znění § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb.). 

Nárok na výplatu dávek NP vzniká, jestliže účast na NP trvala alespoň 3 měsíce před vznikem neschopnosti; dávky náleží od 15. dne trvání pracovní neschopnosti (v r.2013 dávky náležely až od 22. dne pracovní neschopnosti).

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2014 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a vyhlášky č. 296/2013 Sb., VVZ za r.2011)  2,4 x (25.903 x 1,0015) = 62.261,- Kč/rok (5.189,- Kč/měs)

 

 

Rok 2013

- vyměřovací základ pro rok 2013:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.242.432,- Kč

(podle § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se jedná o 48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 25.884 = 1.242.432; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle vyhlášky č. 342/2012 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2011:  25.093 x 1,0315 = 25.884 Kč;

Pozn.: Na rozdíl od zdravotního pojištění je sice maximální vyměřovací základ pro důchodové pojištění i nadále omezen 48násobkem průměrné mzdy, od 1.1. 2013 však vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů č. 500/2012 Sb., která v § 16a zavedla „solidární daň“ ve výši dalších 7% pro roční příjmy pro roční příjmy podle § 6 a § 7 ZDP převyšující 48násobek průměrné mzdy, tedy 1.242.432 Kč.

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  30.233,- Kč

(1.242.432 : 12 = 103.536 x 0,292 = 30.232,51 zaokr. na koruny nahoru 30.233,- Kč, sazba pojistného 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2013, hlavní činnost:  1.890,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2013, vedlejší činnost:  756,- Kč

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2013 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a vyhlášky č. 324/2012 Sb., VVZ za r.2011)  2,4 x (25.093 x 1,0315) = 62.121,- Kč/rok (5.177,- Kč/měs)

 

 

 

Zdravotní pojištění OSVČ

- vyměřovací základ pro rok 2014:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ), vyměřovací základ není omezen maximální částkou

Pozn.: V § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. sice zůstala definice maximálního vyměřovacího základu jako 72násobku průměrné mzdy, novelou zákona č. 500/2012 Sb. však byla jeho platnost pozastavena pro roky 2013 až 2015.

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2014:  není definována

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2014:  1.752,- Kč

(0,5 x 25.942 = 12.971 x 0,135 = 1.751,09 zaokr. na koruny nahoru 1.752,- Kč)

Nový minimální vyměřovací základ a nová výše zálohy platí již od 1.1.2014 tj. od zálohy na leden 2014, tzn. musí se zvýšit min. záloha na 1.752 Kč; maximální výše měsíční zálohy není stanovena.

Měsíční zálohy na pojistné na ZP jsou splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.3. do 8.4.14); doplatek pojistného na ZP za rok 2013 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok – pro rok 2013 to vychází nejpozději do 2.5. 2014.

(Splatnost pojistného na ZP za zaměstnance se sjednotila se SP tj. od 1. do 20. dne následujícího měsíce, ale zálohy za OSVČ se platí jako v r.2010 až 2013 – viz výše).

 

 

Rok 2013

- vyměřovací základ pro rok 2013:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ), vyměřovací základ není omezen maximální částkou

Pozn.: V § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. sice zůstala definice maximálního vyměřovacího základu jako 72násobku průměrné mzdy, novelou zákona č. 500/2012 Sb. však byla jeho platnost pozastavena pro roky 2013 až 2015.

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2013:  není definována

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 20131.748,- Kč

(0,5 x 25.884 = 12.942 x 0,135 = 1.747,17 zaokr. na koruny nahoru 1.748,- Kč)

 

 

 

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v r. 2014

Sazby základních náhrad při používání vozidel zaměstnanců při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

a) 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Průměrné ceny pohonných hmot při pracovních cestách vlastními vozidly zaměstnanců

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 435/2013 Sb. (ve smyslu

§ 158 odst. 3 zákoníku práce):

a) 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 36,00 Kč u motorové nafty.

 

 

Cestovní náhrady pro rok 2014 (platí od 1.1.2014 – vyhl.č. 435/2013 Sb.)

Sazby tuzemského stravného podle zákoníku práce č.262/2006 Sb. § 176 činí:

a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru platí spodní limity těchto rozpětí jako minimální; při sjednání vyšších nároků na stravné jsou z daňového hlediska určující horní limity rozpětí (=sazby pro nepodnikatelský sektor). Vyšší sazby stravného než sazby pro nepodnikatelský sektor budou zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a rovněž se z nich bude odvádět sociální i zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele budou nadlimitní náhrady daňově účinné v plné výši.