Aktuality – leden 2023

 

 

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2022 podle údajů ČSÚ z  15.1. 2023:  15,1%

Dvoutýdenní reposazba ČNB (platná od 23.6.22):  7,00%

Diskontní úroková sazba ČNB (platná od 23.6.22):  6,00%

Minimální mzda pro rok 2023 (platná od 1.1.2022):  17.300,- Kč

 

 

Důchodové pojištění OSVČ (DP+SPZ)

- vyměřovací základ pro rok 2023:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.935.552,- Kč

(podle § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se jedná o 48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 40.324 = 1.935.552; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle nař. vlády č. 290/2022 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2021:  38.294 x 1,0530 = 40.324 Kč;

Pozn.: Na rozdíl od zdravotního pojištění je sice maximální vyměřovací základ pro důchodové pojištění i nadále omezen 48násobkem průměrné mzdy, od 1.1. 2013 však vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů č. 500/2012 Sb., která v § 16a zavedla „solidární daň“ ve výši dalších 7% pro roční příjmy podle § 6 a § 7 ZDP převyšující 48násobek průměrné mzdy. Zákonem č. 609/2020 Sb. byla pak od 1.1.2021 „solidární daň“ nahrazena druhou sazbou daně z příjmů fyzických osob ve výši 23% pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.   

  - maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  47.099,- Kč

(1.935.552 : 12 = 161.296 x 0,292 = 47.098,43 zaokr. na koruny nahoru 47.099,- Kč, sazba pojistného 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2022, hlavní činnost:  2.944,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2022, vedlejší činnost:  1.178,- Kč

(§ 14 odst. 6) zák.č. 589/1992 Sb. stanoví minimální VZ jako 25% resp. 10% průměrné mzdy:  40.324 x 0,25 = 10.081 Kč z toho 29,2% = 2.944 Kč, 40.324 x 0,10 = 4.032 Kč z toho 29,2% = 1.178 Kč, zaokr. na celé Kč nahoru)

Až do konce roku 2018 byly měsíční zálohy na pojistné (DP+SPZ i NP) splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.4. do 20.4.18); Od 1.1.2019 je záloha na pojistné za kalendářní měsíc nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí! (Tzn. záloha za březen je splatná od 1.3. do 31.3.23).

Výše měsíčního vyměřovacího základu činí 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu na naposledy podaném přehledu připadá na 1 kalendářní měsíc výkonu SVČ, případně je stanovena ve výši minimálního měsíčního vyměřovacího základu stanoveného pro daný kalendářní rok. Částky, které převyšují předpis záloh na pojistné, jsou považovány za platby do budoucna, nejdéle do prosince daného roku. Výsledná částka použitá na úhradu zálohy na pojistné za měsíc prosinec je považována za zálohu na pojistné za tento měsíc. OSVČ si tedy může platit zálohy na pojistné do budoucna a tuto skutečnost  nemusí OSSZ dopředu oznamovat.

Doplatek pojistného na DP za rok 2022 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok – pro rok 2022 to vychází nejpozději do 3.5. 2023 (resp. do 2.6. 2023 při elektronickém podání DPFO nebo do 3.8. 2023 podává-li daňový poradce).

Účast na nemocenském pojištění (NP) je pro OSVČ dobrovolná, NP se platí odděleně na samostatný účet; pojistné činí 2,1%  z vyměřovacího základu, jehož výši si OSVČ sama určí. Měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na NP (nyní 8.000 Kč, minimální pojistné 8.000 x 0,021 = 168 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který podle posledního přehledu o příjmech a výdajích připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti (viz nové znění § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb.).

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2023 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a nař. vl. č. 290/2022 Sb., VVZ za r.2021)  2,4 x (38.294 x 1,0530) = 96.777,- Kč/rok (8.065,- Kč/měs)

 

Rok 2022

- vyměřovací základ pro rok 2022:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.867.728,- Kč

(podle § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se jedná o 48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 38.911 = 1.867.728; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle nař. vlády č. 356/2021 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2020:  36.119 x 1,0773 = 38.911 Kč;

Pozn.: Na rozdíl od zdravotního pojištění je sice maximální vyměřovací základ pro důchodové pojištění i nadále omezen 48násobkem průměrné mzdy, od 1.1. 2013 však vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů č. 500/2012 Sb., která v § 16a zavedla „solidární daň“ ve výši dalších 7% pro roční příjmy podle § 6 a § 7 ZDP převyšující 48násobek průměrné mzdy. Zákonem č. 609/2020 Sb. byla pak od 1.1.2021 „solidární daň“ nahrazena druhou sazbou daně z příjmů fyzických osob ve výši 23% pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.   

  - maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  45.449,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2021, hlavní činnost:  2.841,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2021, vedlejší činnost:  1.137,- Kč

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2022 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a nař. vl. č. 356/2021 Sb., VVZ za r.2020)  2,4 x (36.119 x 1,0773) = 93.387,- Kč/rok (7.782,- Kč/měs)

 

 

Zdravotní pojištění OSVČ

- vyměřovací základ pro rok 2023:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ), vyměřovací základ není omezen maximální částkou

Pozn.:  s platností od 1.1.2015 zmizela ze zákona č. 592/1992 Sb. všechna ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu v § 3 a 3a (včetně omezujícího § 3d), strop pro odvod zdravotního pojištění byl zrušen trvale.

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2023:  není definována

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2023:  2.722,- Kč

(0,5 x 40.324 = 20.162,00 x 0,135 = 2.721,87 zaokr. na koruny nahoru 2.722,- Kč)

Nový minimální vyměřovací základ a nová výše zálohy platí již od 1.1.2023 tj. od zálohy na leden 2023, min. záloha se musí zvýšit na 2.722 Kč; maximální výše měsíční zálohy není stanovena.

Měsíční zálohy na pojistné na ZP jsou splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.3. do 8.4.23); doplatek pojistného na ZP za rok 2022 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok – pro rok 2022 to vychází nejpozději do 3.5. 2023 (resp. do 2.6. 2023 při elektronickém podání DPFO nebo do 3.8. 2023 podává-li daňový poradce).

Nově vypočtené měsíční zálohy na ZP se platí od měsíce, v němž byl podán Přehled za rok 2022 (např. při podání 15.3. platí již za březen, tj. obvykle do 8.4. 2023).

 

Rok 2022

- vyměřovací základ pro rok 2022:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ), vyměřovací základ není omezen maximální částkou

Pozn.:  s platností od 1.1.2015 zmizela ze zákona č. 592/1992 Sb. všechna ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu v § 3 a 3a (včetně omezujícího § 3d), strop pro odvod zdravotního pojištění byl zrušen trvale.

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2022:  není definována

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 20222.627,- Kč

 

 

Paušální daň v roce 2023 (§ 7a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů)

Celková paušální platba pro 1. pásmo: 6.208,- Kč

(Daň z příjmů 100 Kč, pojistné na důch.poj. 3.386 Kč, pojistné na zdr.poj. 2.722 Kč)

Celková paušální platba pro 2. pásmo: 16.000,- Kč

(Daň z příjmů 4.963 Kč, pojistné na důch.poj. 7.446 Kč, pojistné na zdr.poj. 3.591 Kč)

Celková paušální platba pro 3. pásmo: 26.000,- Kč

(Daň z příjmů 9.320 Kč, pojistné na důch.poj. 11.388 Kč, pojistné na zdr.poj. 5.292 Kč)

 

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v r. 2023

Sazby základních náhrad při používání vozidel zaměstnanců při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

a) 1,40 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 5,20 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Průměrné ceny pohonných hmot při pracovních cestách vlastními vozidly zaměstnanců

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 467/2022 Sb. (ve smyslu

§ 158 odst. 3 zákoníku práce):

a) 41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů

b) 45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů

c) 44,10 Kč u motorové nafty

d) 6,00 Kč za 1 kWh elektřiny

 

Cestovní náhrady pro rok 2023 (platí od 1.1.2023 – vyhl.č. 467/2022 Sb.)

Sazby tuzemského stravného podle zákoníku práce č.262/2006 Sb. § 176 činí:

a) 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru platí spodní limity těchto rozpětí jako minimální; při sjednání vyšších nároků na stravné jsou z daňového hlediska určující horní limity rozpětí (=sazby pro nepodnikatelský sektor). Vyšší sazby stravného než sazby pro nepodnikatelský sektor budou zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a rovněž se z nich bude odvádět sociální i zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele budou nadlimitní náhrady daňově účinné v plné výši.

- peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce (70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin): 153 x 0,7 = 107,10 Kč