DPH - vzor sdělení na daňový doklad 2013

 

 

Změny od 1.1. 2013 v pravidlech pro vystavovní daňových dokladů ve zvláštních případech:  plnění osvobozená od daně při dodání zboží do jiného členského státu; místo plnění mimo tuzemsko při poskytnutí služby,  reverse charge - povinnost příjemce přiznat a zaplatit daň v místě plnění a režim přenesení daňové povinnosti při tuzemském plnění podle § 92a ZDPH. Daňové doklady musí být obsahovat níže uvedená sdělení a odkazy.

 

 

1) Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu (pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státu) – vzor sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na přílušné ustanovení zákona (nově podle § 29 odst. 2) písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty):

„Dodání zboží do jiného členského státu: plnění osvobozené podle § 64 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.“

 

Supply of goods to another member state (for a VAT payer registered in that state) your tax documents issued (outgoing invoices) shall contain - besides other particulars - something like this (pursuant to Section 29 (2) a) Value Added Tax Act No. 235/2004 Coll.):

"Supply of goods to another Member State: tax-exempt supply pursuant to Section 64, Value Added Tax Act No. 235/2004 Coll."

 

 

2) Daňový doklad při poskytnutí služby, kde je místo plnění mimo tuzemsko – pro vystavování daňových dokladů platí obecná pravidla podle § 27 až § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, musí být na dokladu uveden údaj (§ 29 odst. 2 písm. c) ZDPH): 

„Daň odvede zákazník.“

Pozn.: Původní formulace platná do 31.12.2012 se mi zdála výstižnější:  

„Místo plnění podle § 9 odst. 1) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se nachází ve státě, v němž má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání. Osoba, které je služba poskytována, je povinna přiznat a zaplatit daň ve svém státě (reverse charge).“

nyní už zákon nic takového nepředepisuje.

 

Services to another member state where the place of supply is outside CR (for a taxable person effecting economic activities) – there are the common rules for the issue of tax documents pursuant to Section 27 – 29 Value Added Tax Act No. 235/2004 Coll. Where the customer is liable for the payment of the VAT your tax documents issued (outgoing invoices) shall contain – besides other particulars – the mention:

„Reverse charge.“

Note: seems to me a bit brief, I liked more the former formulation:

„Pursuant to Section 9 (1) Value Added Tax Act No. 235/2004 Coll. is the place of supply  considered to be in a country where the customer has his seat or place of business. The person to whom the service is rendered is liable to declare and pay VAT in his country (reverse charge procedure).“

but the VAT Act does not decree that at present.

 

 

 

3) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle

§ 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, vystaví daňový doklad s náležitostmi podle § 29 odst. 1 ZDPH; od 1.1.2013 už nemá povinnost uvádět sazbu daně a samozřejmě ani její výši. Vzhledem k tomu, že osobou povinnou přiznat daň je osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, musí být na dokladu uveden údaj (§ 29 odst. 2 písm. c) ZDPH): 

„Daň odvede zákazník.“