Přechodné ubytování zaměstnanců v roce 2007

Zabezpečí-li zaměstnavatel v roce 2007 přechodné ubytování pro svého zaměstnance v ubytovně nebo v hotelu, bude to pro něj daňový náklad, pokud hodnota ubytování v nepeněžité formě nepřekročí 3.500 Kč měsíčně pro jednoho zaměstnance. Zaměstnanec z hodnoty ubytování do limitu neplatí daň z příjmů ze závislé činnosti ani pojištění (hodnota ubytování nad měsíční limit už nebude daňovým nákladem).

Pokud by však zaměstnavatel poskytl přechodné ubytování v rodinném domě nebo v bytě, žádný limit neplatí. Hodnota tohoto ubytování v nepeněžité formě bude daňovým nákladem zaměstnavatele bez ohledu na jeho výši a zaměstnanec z něj neplatí daň ze závislé činnosti ani pojištění.

Pozn.: Je to sice divné, ale všechny dostupné komentáře se na tom shodují. Rovněž se  očekává, že daňová reforma sjednotí limit pro osvobození pro všechny druhy přechodného ubytování – pravděpodobně od 1.1. 2008.

Zdůvodnění postupu pro rok 2007

Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci ubytování mimo trvalé bydliště (v nepeněžité formě):

1. Mimo byt a rodinný dům – v ubytovně nebo v hotelu

a) bude to daňový náklad zaměstnavatele, pokud hodnota ubytování nepřekročí 3.500 Kč měsíčně

§ 24 odst. 2 písm. zu) ZDP

 2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také

zu) výdaje (náklady) na přechodné ubytování zaměstnance s výjimkou přechodného ubytování v rodinném domě nebo bytě, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště.

b) u zaměstnance nebude podléhat odvodu daně ze závislé činnosti a nebude ani vstupovat do základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění 

§ 6 odst. 9 písm. k) ZDP

9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny

k) hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště,

2. V bytě nebo rodinném domě

a) bude to daňový náklad zaměstnavatele, hodnota ubytování není v tomto případě limitována

§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP

2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak,

b) u zaměstnance nebude podléhat odvodu daně ze závislé činnosti a nebude ani vstupovat do základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění 

§ 6 odst. 9 písm. k) ZDP

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny

k) hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště,