Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva

uzavřená ve smyslu ustanovení § 66 Obchodního zákoníku

 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Společnost  a.s.

se sídlem 

zastoupená členy představenstva Ing. Janem B. a  Jaroslavem F.

jako společnost na straně jedné (dále jen „společnost“)

a

Ing. Jiří N.

bytem

r.č. 

jako předseda představenstva na straně druhé (dále jen „předseda představenstva“)

takto:

I.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 1.4.2005 bylo zvoleno představenstvo společnosti ve složení Ing. Jiří N., Ing. Jan B. a Jaroslav F. Na schůzi představenstva konané dne 4.4.2005 byl Ing. Jiří N. zvolen předsedou představenstva společnosti.

Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce předsedy představenstva ve prospěch společnosti..

 

 II.

Předseda představenstva je povinen samostatně provádět řídící, kontrolní i jiné činnosti vyplývající z jeho funkce předsedy statutárního orgánu společnosti, vykonávat zaměstnavatelská oprávnění a povinnosti ve vztahu k zaměstnancům společnosti a osobně zajišťovat obchodní vedení společnosti, to vše za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a se zřetelem k maximalizaci prospěchu společnosti. Při tom je povinen plnit všechny povinnosti vyplývající pro něho z obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, jejích příloh a rozhodnutí valné hromady. Rozhodnutí valné hromady jsou pro předsedu představenstva závazná; pokud by předseda představenstva shledal, že tato závazná rozhodnutí valné hromady jsou způsobilá poškodit společnost, je povinen předložit tuto věc k řešení nejbližšímu jednání valné hromady, případně za tímto účelem valnou hromadu svolat, pokud hrozí nebezpečí z prodlení.

Předseda představenstva je předsedou statutárního orgánu společnosti. Je oprávněn za ni jednat a podepisovat ve všech věcech v rozsahu stanoveném společenskou smlouvou společnosti. Je rovněž povinen svolávat řádnou valnou hromadu společnosti tak, aby se konala nejpozději do konce šestého měsíce každého kalendářního roku, a mimořádné valné hromady podle potřeb společnosti nebo na žádost kteréhokoli ze společníků.

Předseda představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit společnosti, případně osobám jednajícím se společností ve shodě nebo s ní jakkoli spojeným, újmu. V případě střetu zájmů mezi společností a osobou jednající s ní ve shodě nebo jinak se společností spojenou je předseda představenstva povinen přednostně hájit zájmy společnosti. Povinnost mlčenlivosti platí pro předsedu představenstva i po skončení jeho funkce předsedy představenstva společnosti, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit společnosti újmu.

Předseda představenstva je povinen vykonávat svoji práci s cílem maximalizovat efektivitu činnosti společnosti. Z toho důvodu je povinen zacházet s majetkem a veškerými právy společnosti s řádnou péčí a počínat si tak, aby společnosti jeho činností nevznikla žádná škoda na majetku nebo právech.

Předseda představenstva je povinen bezodkladně informovat společnost o všech skutečnostech, které by mohly být pro společnost důležité a podávat jí informace, které si společnost vymíní, ledaže by podávání takových informací bylo v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.

 III.

Předsedovi představenstva náleží za výkon funkce a činnosti vykonávané podle této smlouvy odměna ve výši 10.000,- Kč měsíčně počínaje květnem 2005, splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Předseda představenstva odpovídá za řádné vedení administrativy a vnějších styků společnosti v souladu s příslušnými právními normami. Předseda představenstva odpovídá za řádnou archivaci všech důležitých písemností a dokladů v souladu s právními normami.

V.

1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce předsedy představenstva jako předsedy představenstva společnosti.

2.  Tuto smlouvu může předseda představenstva vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byli o výpovědi informováni všichni společníci společnosti. Skončením platnosti této smlouvy předseda představenstva nepřestává být předsedou představenstva společnosti, pouze výkon jeho funkce se přestává řídit podmínkami stanovenými v této smlouvě.

3.  Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být prováděny  jen písemnou formou.

4.  V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.

5.  Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení této smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.

6.  Právní otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisících, zejména ustanoveními o smlouvě mandátní.

V Praze dne 4.4. 2005

předseda představenstva                                                                                             společnost

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

uzavřená ve smyslu ustanovení § 66 Obchodního zákoníku

 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Společnost  a.s.

se sídlem 

zastoupená členy představenstva Ing. Janem B. a  Jaroslavem F.

jako společnost na straně jedné (dále jen „společnost“)

a

Ing. Jan B.

bytem

r.č.  

jako člen představenstva na straně druhé (dále jen „člen představenstva“)

takto:

I.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 1.4. 2005 vykonává člen představenstva funkci člena představenstva společnosti.

Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce člena představenstva ve prospěch společnosti.

 

 II.

Člen představenstva je povinen samostatně provádět řídící, kontrolní i jiné činnosti vyplývající z jeho funkce člena statutárního orgánu společnosti, vykonávat zaměstnavatelská oprávnění a povinnosti ve vztahu k zaměstnancům společnosti a osobně zajišťovat obchodní vedení společnosti, to vše za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a se zřetelem k maximalizaci prospěchu společnosti. Při tom je povinen plnit všechny povinnosti vyplývající pro něho z obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, jejích příloh a rozhodnutí valné hromady. Rozhodnutí valné hromady jsou pro člena představenstva závazná; pokud by člen představenstva shledal, že tato závazná rozhodnutí valné hromady jsou způsobilá poškodit společnost, je povinen předložit tuto věc k řešení nejbližšímu jednání valné hromady, případně za tímto účelem valnou hromadu svolat, pokud hrozí nebezpečí z prodlení.

Člen představenstva je členem statutárního orgánu společnosti. Je oprávněn za ni jednat a podepisovat ve všech věcech v rozsahu stanoveném společenskou smlouvou společnosti. Je rovněž povinen svolávat řádnou valnou hromadu společnosti tak, aby se konala nejpozději do konce šestého měsíce každého kalendářního roku, a mimořádné valné hromady podle potřeb společnosti nebo na žádost kteréhokoli ze společníků.

Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit společnosti, případně osobám jednajícím se společností ve shodě nebo s ní jakkoli spojeným, újmu. V případě střetu zájmů mezi společností a osobou jednající s ní ve shodě nebo jinak se společností spojenou je člen představenstva povinen přednostně hájit zájmy společnosti. Povinnost mlčenlivosti platí pro člena představenstva i po skončení jeho funkce člena představenstva společnosti, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit společnosti újmu.

Člen představenstva je povinen vykonávat svoji práci s cílem maximalizovat efektivitu činnosti společnosti. Z toho důvodu je povinen zacházet s majetkem a veškerými právy společnosti s řádnou péčí a počínat si tak, aby společnosti jeho činností nevznikla žádná škoda na majetku nebo právech.

Člen představenstva je povinen bezodkladně informovat společnost o všech skutečnostech, které by mohly být pro společnost důležité a podávat jí informace, které si společnost vymíní, ledaže by podávání takových informací bylo v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.

 III.

Členovi představenstva náleží za výkon funkce a činnosti vykonávané podle této smlouvy odměna ve výši 5.000,-  Kč měsíčně počínaje květnem 2005, splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Člen představenstva odpovídá za řádné vedení administrativy a vnějších styků společnosti v souladu s příslušnými právními normami. Člen představenstva odpovídá za řádnou archivaci všech důležitých písemností a dokladů v souladu s právními normami.

V.

1.     Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena představenstva jako člena představenstva společnosti.

2.     Tuto smlouvu může člen představenstva vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byli o výpovědi informováni všichni společníci společnosti. Skončením platnosti této smlouvy člen představenstva nepřestává být členem představenstva společnosti, pouze výkon jeho funkce se přestává řídit podmínkami stanovenými v této smlouvě.

3.     Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být prováděny  jen písemnou formou.

4.     V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.

5.     Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení této smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.

6.     Právní otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisících, zejména ustanoveními o smlouvě mandátní.

V Praze dne 1.4. 2005

člen představenstva                                                                                        společnost