Víno jako daňový náklad

(aktualizace 2011)

Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Úprava bezúplatného poskytnutí reklamních a propagačních předmětů, které není předmětem daně z přidané hodnoty, se od 1.1. 2009 přesunula do § 13 odst. 8 písm.c) ZDPH:

(8) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje

a) prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, pokud se jedná o hmotný majetek,

b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu,11)

c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti,

d) dodání vratného obalu, který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu za úplatu, pokud je tato úplata přímo vázána k vratnému obalu a kupujícímu je při dodání zboží zaručeno vrácení této úplaty v plné výši po vrácení vratného obalu10a), nebo

e) vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu.

Byl tedy vypuštěn požadavekna označení těchto předmětů obchodní firmou nebo ochrannou známkou a dále omezení pro výrobky, které jsou předmětem spotřební daně.

Nárok na odpočet daně při pořízení těchto předmětů upravuje § 72 odst. 4 ZDPH:

(4) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu53) uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c).

Z pohledu zákona č. 586/192 Sb. o daních z příjmů

Žádná změna, stále platí § 25 odst. 1 písm.t) ZDP, kde jsou stanoveny podmínky pro daňovou uznatelnost poskytnutého reklamního předmětu:

t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně,

Shrnutí

Do nákladů pro daň z příjmůmůžete zahrnout pořizovací cenu vína nakoupeného pro propagační účely, pokud má hodnotu do 500,- Kč bez DPH a je označeno obchodní firmou či ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží či služby; musí se jednat o tiché víno - nikoliv šumivé, sycené, alkoholizované (typ vermut, sherry apod.).

Z darovaného vína nemáte povinnost odvést DPH na výstupu a současně si můžete uplatnit odpočet daně zaplacené při jeho pořízení; pro odpočet DPH nemusí být víno označeno obchodní firmou, ale musíte být schopni prokázat jeho poskytnutí „v rámci ekonomické činnosti“.

Pokud by se jednalo o víno šumivé nebo alkoholizované s hodnotou do 500,- Kč, zůstane zachován nárok na odpočet DPH; z pohledu zákona o daních z příjmů se však bude jednat o nedaňový náklad.

Víno jako daňový náklad

(aktualizace 13.12.2005)

Dne 8.12. 2005 schválil Senát ČR návrh vládního zákona č.182, kterým se novelizuje zákon o daních z příjmů a některé další zákony. V tuto chvíli nás zajímá část týkající se zákona o DPH:  podle novelizovaného znění § 13 odst.10 písm. c) zákona o DPH nebude již zdanitelným plněním dar tichého vína, pokud bude mít hodnotu bez DPH do 500,- Kč a bude označeno obchodní firmou či ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží či služby a nebude z něj tedy nutné odvádět DPH na výstupu.  

§ 13 odst. 10 ZDPH

(10) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje

a) prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, pokud se jedná o hmotný majetek,

b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu,11)

c) poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty, který je označen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, a který nenís výjimkou tichého vínapředmětem spotřební daně,

.....

Podepíše-li tento zákon i prezident ČR, vstoupí v platnost dnem 1.1.2006.

Shrnutí

Od 10.11. 2005 můžete zahrnout do nákladů pro daň z příjmů pořizovací cenu vína nakoupeného pro propagační účely, pokud má hodnotu do 500,- Kč bez DPH a je označeno obchodní firmou či ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží či služby; musí se jednat o tiché víno - nikoliv šumivé, sycené, alkoholizované (typ vermut, sherry apod.). V období od 10.11. do 31.12. 2005 však musíte z takto poskytnutého vína odvést DPH na výstupu.  

Povinnost odvést z darovaného vína DPH na výstupu bude zrušena od 1.1. 2006 (pokud novelu zákona o daních z příjmů podepíše prezident a nabyde účinnosti dnem 1.1. 2006).

Víno jako daňový náklad

(Zajímavá novinka v předvánočním čase - 22.11. 2005)

Zákonem č.441/2005 Sb. došlo k drobné novelizaci zákona o daních z příjmů s účinností od 10.11.2005, která m.j. mění posuzování daňové uznatelnosti vína poskytnutého jako reklamní nebo propagační předmět: 

(Pozn.: cituji celou část zákona č.441/2005 Sb. týkající se zákona o daních z příjmů)

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. VII

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 25 odst. 1 písm. t) větě druhé se za slovo "není" vkládají slova "s výjimkou tichého vína".

2. V § 34 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Poplatník může dále od základu daně odečíst 50 % částky, kterou vypořádal v peněžní, případně v nepeněžní formě v období 1993 až 2005 oprávněným osobám jejich majetkový podíl podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo kterou poplatník v období 1993 až 2005 uhradil oprávněným osobám za postoupení jejich pohledávky na vypořádání majetkového podílu podle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odpočet lze uplatnit po dobu 5 let počínaje zdaňovacím obdobím 2005.".

3. V § 40 se doplňuje odstavec 25, který zní:

"(25) U poplatníků, kteří mají povinnost vypořádat majetkové podíly podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo které poplatník vypořádal oprávněným osobám za jejich postoupené pohledávky, je výše vypořádaných podílů počínaje zdaňovacím obdobím roku 2005 odpočitatelnou položkou od základu daně z příjmů.".

 Pro posuzování daňové uznatelnosti darovaného vína je důležitý čl. VII odst.1., který změnil § 25 odst.1 písm. t): za dar, který není daňovým nákladem, se od 10.11.2005 nepovažuje reklamní či propagační předmět označený obchodní firmou či ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží či služby, pokud má hodnotu bez DPH do 500,- Kč a není

s výjimkou tichého vínapředmětem spotřební daně.   

Jinými slovy: pokud poskytnete obchodnímu partnerovi láhev Chianti (v ceně bez DPH pod

500,- Kč) a nalepíte na ni vaši obchodní firmu, logo nebo název zboží, bude její pořizovací cena (vč. DPH) pro vás daňovým nákladem. (Pokud byste Chianti sami prodávali, nemusíte na láhev dávat vaši obchodní firmu, protože se jedná přímo o propagované zboží).  

Navštíví-li vás tedy nyní prodejce vína a bude tvrdit, že si pořizovací cenu vína nakoupeného pro propagační účely můžete zahrnout do nákladů, bude mít - po 10. listopadu 2005 - pravdu!Pochopitelně pouze při splnění výše uvedených podmínek; dále se musí jednat o tiché víno - nikoliv šumivé, sycené, alkoholizované (typ vermut, sherry apod.).