Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů – novinky, část 3

Podnikatelé – fyzické osoby si musí zvyknout na nepříjemnou novinku, již přinesl zákon

č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů: pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené podnikateli (osobami samostatně výdělečně činnými – OSVČ) z rozdílu mezi příjmy a výdaji (resp. z dosaženého zisku) nebude od 1.1.2008 daňově uznatelným výdajem. Dopady tohoto opatření na přelom roku 2007/2008 se budou lišit v závislosti na tom, zda poplatník vede účetnictví nebo pouze daňovou evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmů.

U poplatníků vedoucích účetnictví bude pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které věcně a časově souvisí s rokem 2007 a které bude zaplaceno do 31.1.2008, daňovým výdajem (nákladem) roku 2007. (Podle přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb. čl. II bod 1 se pro daňové povinnosti za rok 2007 použije dosavadní znění zákona a tedy § 24 odst. 2 písm. f) ZDP ve znění platném pro rok 2007 – tuto problematiku včetně dalších dopadů řeší zatím neuzavřený příspěvek Koordinačního výboru KDP ČR; je možná změna výkladu).

Poplatníci - OSVČ, kteří účetnictví nevedou, zjišťují základ daně z příjmů daňovou evidencí podle § 7b nebo uplatňují paušální výdaje podle § 7 odst. 9 zákona o daních z příjmů. Pro ně platí jednoduché pravidlo: pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené za OSVČ a uhrazené po 31.12.2007 bude nedaňovým výdajem. Je možné nějakým způsobem optimalizovat úhradu pojistného na přelomu roku 2007/2008?

Zaplatit pojistné za prosinec 2007 do 31.12.2007

Vypadá to jako samozřejmost, ale řada poplatníků si neuvědomuje, že může platit zálohy na pojistné zpětně za minulý měsíc – tzn. na začátku ledna platí pojistné za prosinec. Podle

§ 14a odst.1 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a podle § 7 odst.2 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění platí OSVČ zálohy „od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce“. Pokud tedy platíte zálohy na pojistné zpětně – např. máte trvalý příkaz k úhradě: 5.den v měsíci uhradit pojistné za minulý měsíc – doporučuji ručně zadat platbu za prosinec do 31.12.2007.  

Zaplatit v prosinci jednorázovou vyšší platbu, aby ještě byla daňově uznatelným výdajem

To nebude tak jednoduché. Podle § 14 odst. 7 zákona č. 589/1992 Sb. nelze dodatečně měnit měsíční vyměřovací základ, který OSVČ stanovila a odvedla z něho zálohu na pojistné na sociální zabezpečení. Pokud tedy OSVČ celý rok platila nízké pojistné (částku kterou si OSVČ sama určila v minimální výši vypočtené podle výsledků minulého roku) a v prosinci zjistí, že vyměřovací základ za rok 2007 bude podstatně vyšší, nemůže jednorázově dorovnat nízké zálohy. Mohla by pouze zaplatit co nejvyšší zálohu za prosinec popř. za listopad – maximální výše měsíční zálohy na důchodové pojištění a SPZ pro rok 2007 činí 11.988 Kč.

Výši záloh na zdravotní pojištění upravuje § 8 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. jako částku vypočetnou z vyměřovacího základu minulého roku, maximální výše měsíční zálohy v r.2007 činila 5.468 Kč. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění neobsahuje ustanovení zakazující dodatečně měnit měsíční vyměřovací základ jako je tomu v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení (alespoň jsem jej nikde nenašel) – dorovnání měsíčních záloh jednorázovou platbou až do maximální výše by snad mělo být přípustné.

Poznámka k Přehledu o příjmech pro zdravotní pojištění

Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů přinesl také změnu v předkládání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění. Novela § 24 odst.2 zákona č. 592/ 1992 Sb. sjednotila termín pro předkládání Přehledu pro zdravotní pojištění s Přehledem pro pojistné na sociální zabezpečení: od 1.1.2008 se předkládá nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání. Do novely zákona se bohužel nedostala změna termínu pro doplatek pojistného za minulý rok – stále platí nezměněné znění § 8 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb. a tento doplatek je tedy splatný do osmi dnů po podání daňového přiznání. (Pokud tedy podáte daňové přiznání např. 1.2. 2008, můžete sice Přehled o příjmech podat až do 30.4. 2008, ale doplatek na zdravotním pojištění musí být zaplacen již do 9.2. 2008 !)