July 2024
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

České účetní standardy pro podnikatele

České účetní standardy jsou pravidla, kterými se řídí společnosti při vedení finančního účetnictví a při sestavování účetní závěrky. Představují vlastně normu vydanou za účelem sjednocení při používání účetních metod účetními jednotkami.

č. 001 Účty a zásady účtování na účtech
Upravuje základní postupy účtování na účtech, požadavky na tvorbu a členění analytických a podrozvahových účtů a dále obecné zásady pro účetní zápisy a pro organizaci vnitropodnikového účetnictví.

č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih
Otevírání účetních knih účetními zápisy, návaznost stavů rozvahových položek, zápis výsledku hospodaření minulého období. Uzavírání knih účetními zápisy, převedení konečných zůstatků aktivních a pasivních účtů.

č. 003 Odložená daň
Odložená daňová povinnost vyplývající z odlišného účetního a daňového pohledu na položky v účetnictví, přechodné rozdíly zdanitelné vedoucí k odloženému daňovému závazku a odčitatelné, které vedou k odložené daňové pohledávce. Postup účtování o odložené dani v prvním roce účtování a v následujících obdobích.

č. 004 Rezervy
Tvorba a použití rezerv vytvářených podle zvláštních právních předpisů, rezerv na důchody, na daň z příjmů a ostatních rezerv; postup účtování a souvztažné zápisy.

č. 005 Opravné položky
Tvorba a použití opravných položek, které vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku; postup účtování opravných položek u dlouhodobého majetku, opravných položek k zásobám, k finančnímu majetku a k pohledávkám.

č. 006 Kursové rozdíly
Kursové rozdíly vznikající z ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku sestavení účetní závěrky, kursové rozdíly v průběhu účetního období; postup účtování při postupném vzniku a splácení závazku z úvěru nebo půjčky.

č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
Vymezení inventarizačních rozdílů jako případů, kdy skutečný stav je nižší nebo vyšší než stav v účetnictví a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem; možnost vyrovnání manka a přebytků zásob ve vybraných případech, postup při uzavírání účetních knih.

č. 008 Operace s cennými papíry a podíly
Směnky jako platební nebo zajišťovací prostředky, změny reálných hodnot cenných papírů a oceňování ekvivalencí; účtování o úrokovém výnosu u dluhových cenných papírů.

č. 009 Deriváty
Odkaz na vyhlášku č. 501/2002 Sb. (kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro banky a finanční instituce) pokud nejsou postupy účtování derivátů upraveny v § 52 a 53 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

č. 010 Zvláštní operace s pohledávkami
Účtování o pohledávkách po lhůtě splatnosti: odpisování pohledávek splatných do konce roku 1994, tvorba opravných položek k ostatním pohledávkám.

č. 011 Operace s podnikem
Základní postupy účtování při přeměně společnosti podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a dále při prodeji a nájmu podniku nebo jeho části.

č. 012 Změny vlastního kapitálu
Vznik společnosti, zvyšování základního kapitálu na základě zápisu v obchodním rejstříku, upsání nových akcií; snižování základního kapitálu zrušením akcií a snížením jejich jmenovité hodnoty.

č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Vymezení a oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásady pro odpisování, postup účtování při pořízení, technickém zhodnocení a vyřazení majetku.

č. 014 Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách, podíly v jednotkách pod podstatným vlivem, ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, půjčky a úvěry ovládaným osobám, jiný dlouhodobý finanční majetek – oceňování, pořizování, převody mezi skupinami.

č. 015 Zásoby
Vymezení zásob, oceňování, pořízení a úbytek zásob při způsobu A nebo B, nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu, služeb a zboží, zásoby vlastní výroby.

č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
Peníze a účty v bankách, krátkodobé cenné papíry a podíly (vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba nebo splatnost do jednoho roku), krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci.

č. 017 Zúčtovací vztahy
Pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, časové rozlišení, dohadné účty pasivní, krátkodobé závazky a časové rozlišení – obsahové vymezení a postupy účtování.

č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků – vlastní kapitál, rezervy, dlouhodobé úvěry a dlouhodobé závazky s dobou splatnosti delší než jeden rok.

č. 019 Náklady a výnosy
Obecné vymezení nákladů a výnosů, postup účtování u jednotlivých skupin, zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování.

č. 020 Konsolidace
Vymezení pojmů pro konsolidaci, konsolidační pravidla, konsolidace plnou metodou, konsolidace ekvivalenční metodou a poměrnou metodou, konsolidovaný přehled o peněžních tocích.

č. 021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace
Sestavení účetní závěrky a zahajovací rozvahy při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci, postupy účtování.

č. 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
Postup v účetnictví státního podniku nebo jiné státní organizace při privatizaci.

č. 023 Přehled o peněžních tocích
Příklad možného řešení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou - rozdělení na peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti, z investiční činnosti a z finanční činnosti.


« zpět na přehled daní