Aktuality – leden 2010

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2009 podle údajů ČSÚ z 11.1.10:  1,0 %

Diskontní úroková sazba ČNB (platná od 7.8.09):  0,25%

Dvoutýdenní reposazba ČNB (platná od 17.12.09):  1,00%

Minimální mzda pro rok 2010 (platná od 1.1.2007):  8.000,- Kč

 

Důchodové pojištění OSVČ (DP+SPZ)

- vyměřovací základ pro rok 2010:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.707.048,- Kč

(pro rok 2010 je to 72násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 339/2009 Sb., tzn. 78 x 23.709 = 1.707.048; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě zák.

č. 155/1995 Sb. podle výše uvedeného nařízení vlády jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2008:  23.280 x 10184 = 23.709 Kč)

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  27.693,- Kč

(23.709 x  4 = 94.836 x 0,292 = 27.692,11 zaokr. na koruny nahoru 27.693,- Kč, sazba pojistného 29,2%)

 Pozn.:  pro rok 2010 se v zákoně č.589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení sice objevil nový § 15b, který (dočasně?) zvýšil max. vyměřovací základ na 72násobek průměrné mzdy, ale maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné předepisuje § 14 a ten zůstal beze změny - tedy 4násobek průměrné mzdy.  

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2010, hlavní činnost:  1.731,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2010, vedlejší činnost:  693,- Kč

(§ 14 odst. 6) zák.č. 589/1992 Sb. stanoví minimální VZ jako 25% resp. 10% průměrné mzdy:  23.709 x 0,25 = 5.927,25 Kč z toho 29,2% = 1.731 Kč, 23.709 x 0,10 = 2.370,90 z toho 29,2% = 693 Kč, zaokr. na celé Kč nahoru)

Nový minimální i maximální VZ a nová výše zálohy platí od podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009.

Účast na nemocenském pojištění (NP) je pro OSVČ dobrovolná, NP se platí odděleně na samostatný účet; pojistné činí 1,4%  z vyměřovacího základu, jehož výši si OSVČ sama určí Měsíční zálohy na pojistné (DP+SPZ i NP) jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.4. do 20.4.10).     

Rok 2009

- vyměřovací základ pro rok 2009:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP – změna oproti roku 2008!),

max. 1.130.640,- Kč

(48násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 365/2008 Sb., tzn. 48 x 23.555 = 1.130.640)

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  27.513,- Kč

(1.130.640 : 12 = 94.220 x 0,292 = 27.512,24 zaokr. na koruny nahoru 27.513,- Kč, od r.2007 mírné snížení sazby pojistného z 29,6 na 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2009, hlavní činnost:  1.720,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2009, vedlejší činnost:  688,- Kč

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2009 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a nař.vl.č. 365/2008 Sb., VVZ za r.2007)  2,4 x (21.527 x 1,0942) =  56.532,- Kč/rok (4.711,- Kč/měs)

Zdravotní pojištění OSVČ

- vyměřovací základ pro rok 2010:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ!), max. 1.707.048,- Kč

(72násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 339/2009 Sb., tzn. 78 x 23.709 = 1.707.048; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě zák.

č. 155/1995 Sb. podle výše uvedeného nařízení vlády jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2008:  23.280 x 10184 = 23.709 Kč, zvýšení na 72násobek průměrné mzdy časově neomezeno)

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2010:  19.205,- Kč

(1.707.048 : 12 = 142.254 x 0,135 = 19.204,29 zaokr. na koruny nahoru 19.205,- Kč)

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2010:  1.601,- Kč

(nový minimální vyměřovací základ a nová výše zálohy platí již od 1.1.2010 tj. od zálohy na leden 2010; tzn. musí se zvýšit min. záloha na 1.601 Kč, nová maximální výše měsíční zálohy bude pro OSVČ platná až od podání Přehledu za r.2009)

Měsíční zálohy na pojistné na ZP jsou splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.3. do 8.4.10).     

(Splatnost pojistného na ZP za zaměstnance se sjednotila se SP tj. od 1. do 20. dne následujícího měsíce, ale zálohy za OSVČ se platí jako loni – viz. výše).

Rok 2009

- vyměřovací základ pro rok 2009:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ!), max. 1.130.640,- Kč

(48násobek průměrné mzdy podle nař.vl.č. 365/2008 Sb., tzn. 48 x 23.555 = 1.130.640)

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2009:  12.720,- Kč

(1.130.640 : 12 = 94.220 x 0,135 = 12.719,70 zaokr. na koruny nahoru 12.720,- Kč)

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 20091.590,- Kč

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v r. 2010

Sazby základních náhradpři používání vozidel zaměstnanců při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

a) 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 3,90 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Průměrné ceny pohonných hmot při pracovních cestách vlastními vozidly zaměstnanců

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 462/2009 Sb. (ve smyslu

§ 158 odst. 3 zákoníku práce):

a) 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,

b) 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

c) 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

d) 27,20 Kč u motorové nafty.

Cestovní náhrady pro rok 2010 (platí od 1.1.2010 – vyhl.č. 462/2009 Sb.)

Sazby tuzemského stravnéhopodle zákoníku práce č.262/2006 Sb. § 176činí:

a) 61 Kč až 73 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 93 Kč až 112 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 146 Kč až 174 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru platí spodní limity těchto rozpětí jako minimální; při sjednání vyšších nároků na stravné jsou z daňového hlediska určující horní limity rozpětí (=sazby pro nepodnikatelský sektor). Vyšší sazby stravného než sazby pro nepodnikatelský sektor budou zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a rovněž se z nich bude odvádět sociální i zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele budou nadlimitní náhrady daňově účinné v plné výši.