Aktuality – leden 2019

 

 

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2018 podle údajů ČSÚ z  10.1. 2019:  2,1 %

Dvoutýdenní reposazba ČNB (platná od 2.11.18):  1,75%

Diskontní úroková sazba ČNB (platná od 2.11.18):  0,75%

Minimální mzda pro rok 2019 (platná od 1.1.2019):  13.350,- Kč

 

 

Důchodové pojištění OSVČ (DP+SPZ)

- vyměřovací základ pro rok 2019:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.569.552,- Kč

(podle § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se jedná o 48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 32.699 = 1.569.552; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle nař. vlády č. 213/2018 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2017:  30.156 x 1,0843 = 32.699 Kč;

Pozn.: Na rozdíl od zdravotního pojištění je sice maximální vyměřovací základ pro důchodové pojištění i nadále omezen 48násobkem průměrné mzdy, od 1.1. 2013 však vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů č. 500/2012 Sb., která v § 16a zavedla „solidární daň“ ve výši dalších 7% pro roční příjmy podle § 6 a § 7 ZDP převyšující 48násobek průměrné mzdy, tedy 1.569.552 Kč. 

  - maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  38.193,- Kč

(1.569.552 : 12 = 130.796 x 0,292 = 38.192,43 zaokr. na koruny nahoru 38.193,- Kč, sazba pojistného 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2018, hlavní činnost:  2.388,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2018, vedlejší činnost:  955,- Kč

(§ 14 odst. 6) zák.č. 589/1992 Sb. stanoví minimální VZ jako 25% resp. 10% průměrné mzdy:  32.699 x 0,25 = 8.174,75 Kč z toho 29,2% = 2.388 Kč, 32.699 x 0,10 = 3.269,90 Kč z toho 29,2% = 955 Kč, zaokr. na celé Kč nahoru)

Pozor, od roku 2019 nastává spousta změn v placení záloh (podrobnosti např. na stránkách ČSSZ)!

Až do loňského roku byly měsíční zálohy na pojistné (DP+SPZ i NP) splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.4. do 20.4.18); Od 1.1.2019 je záloha na pojistné za kalendářní měsíc nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí! (Tzn. záloha za březen je splatná od 1.3. do 31.3.19).

Přelom roku 2018/2019 byl vyřešen následovně: záloha na prosinec 2018 se nemusí platit. Bude-li zaslána platba v období od 21. 12. do 31. 12. 2018, tj. po uhrazení zálohy za listopad, je považována za zálohu za prosinec 2018. Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 je považována za zálohu za tento měsíc i přesto, že nebyla uhrazena záloha na prosinec 2018. V případě, že budou zaslány dvě platby v lednu 2019, jsou obě považovány za zálohy na rok 2019.

Nově si OSVČ nemůže určit měsíční vyměřovací základ. Výše měsíčního vyměřovacího základu činí 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu na naposledy podaném přehledu připadá na 1 kalendářní měsíc výkonu SVČ, případně je stanovena ve výši minimálního měsíčního vyměřovacího základu stanoveného pro daný kalendářní rok. Dochází ke zrušení limitu maximální výše zálohy na pojistné. Částky, které převyšují předpis záloh na pojistné, jsou považovány za platby do budoucna, nejdéle do prosince daného roku. Výsledná částka použitá na úhradu zálohy na pojistné za měsíc prosinec je považována za zálohu na pojistné za tento měsíc. OSVČ si tedy může platit zálohy na pojistné do budoucna a tuto skutečnost již nemusí OSSZ dopředu oznamovat.

Doplatek pojistného na DP za rok 2017 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok – pro rok 2018 to vychází nejpozději do 2.5. 2019.

Nový minimální i maximální VZ a nová výše zálohy platí od kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018. Pokud však z Přehledu vyplyne nižší vyměřovací základ oproti předchozímu období, platí již od měsíce, v němž byl přehled podán.

Účast na nemocenském pojištění (NP) je pro OSVČ dobrovolná, NP se platí odděleně na samostatný účet; pojistné činí 2,3%  z vyměřovacího základu, jehož výši si OSVČ sama určí. Měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na NP (nyní 6.000 Kč, minimální pojistné 6.000 x 0,023 = 138 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který podle posledního přehledu o příjmech a výdajích připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti (viz nové znění § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb.).

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2019 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a nař. vl. č. 213/2018 Sb., VVZ za r.2017)  2,4 x (30.156 x 1,0843) = 78.478,- Kč/rok (6.540,- Kč/měs)

 

 

Rok 2018

- vyměřovací základ pro rok 2018:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.438.992,- Kč

(podle § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se jedná o 48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 29.979 = 1.438.992; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle nař. vlády č. 343/2017 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2016:  28.250 x 1,0612 = 29.979 Kč;

Pozn.: Na rozdíl od zdravotního pojištění je sice maximální vyměřovací základ pro důchodové pojištění i nadále omezen 48násobkem průměrné mzdy, od 1.1. 2013 však vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů č. 500/2012 Sb., která v § 16a zavedla „solidární daň“ ve výši dalších 7% pro roční příjmy podle § 6 a § 7 ZDP převyšující 48násobek průměrné mzdy, tedy 1.438.992 Kč. 

  - maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  35.016,- Kč

(1.438.992 : 12 = 119.916 x 0,292 = 35.015,47 zaokr. na koruny nahoru 35.016,- Kč, sazba pojistného 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2018, hlavní činnost:  2.189,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2018, vedlejší činnost:  876,- Kč

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2018 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a nař. vl. č. 343/2017 Sb., VVZ za r.2016)  2,4 x (28.250 x 1,0612) = 71.950,- Kč/rok (5.996,- Kč/měs)

 

 

 

Zdravotní pojištění OSVČ

- vyměřovací základ pro rok 2019:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ), vyměřovací základ není omezen maximální částkou

Pozn.:  s platností od 1.1.2015 zmizela ze zákona č. 592/1992 Sb. všechna ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu v § 3 a 3a (včetně omezujícího § 3d), strop pro odvod zdravotního pojištění byl zrušen trvale.

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2019:  není definována

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2019:  2.208,- Kč

(0,5 x 32.699 = 16.349,50 x 0,135 = 2.207,18 zaokr. na koruny nahoru 2.208,- Kč)

Nový minimální vyměřovací základ a nová výše zálohy platí již od 1.1.2019 tj. od zálohy na leden 2019, min. záloha se musí zvýšit na 2.208 Kč; maximální výše měsíční zálohy není stanovena.

Měsíční zálohy na pojistné na ZP jsou splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.3. do 8.4.19); doplatek pojistného na ZP za rok 2018 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok – pro rok 2018 to vychází nejpozději do 2.5. 2019.

(Splatnost pojistného na ZP za zaměstnance se sjednotila se SP tj. od 1. do 20. dne následujícího měsíce, ale zálohy za OSVČ se platí jako v r.2010 až 2018 – viz výše).

 

 

Rok 2018

- vyměřovací základ pro rok 2018:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (vyměřovací základ nezohledňuje úpravy základu daně podle § 5 a 23 ZDP – rozdíl oproti pojistnému na DP+SPZ), vyměřovací základ není omezen maximální částkou

Pozn.:  s platností od 1.1.2015 zmizela ze zákona č. 592/1992 Sb. všechna ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu v § 3 a 3a (včetně omezujícího § 3d), strop pro odvod zdravotního pojištění byl zrušen trvale.

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2018:  není definována

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 20182.024,- Kč

(0,5 x 29.979 = 14.989,50 x 0,135 = 2.023,58 zaokr. na koruny nahoru 2.024,- Kč)

 

 

 

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v r. 2019

Sazby základních náhrad při používání vozidel zaměstnanců při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

a) 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 4,10 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Průměrné ceny pohonných hmot při pracovních cestách vlastními vozidly zaměstnanců

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 333/2018 Sb. (ve smyslu

§ 158 odst. 3 zákoníku práce):

a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 33,60 Kč u motorové nafty.

 

Cestovní náhrady pro rok 2019 (platí od 1.1.2019 – vyhl.č. 333/2018 Sb.)

Sazby tuzemského stravného podle zákoníku práce č.262/2006 Sb. § 176 činí:

a) 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru platí spodní limity těchto rozpětí jako minimální; při sjednání vyšších nároků na stravné jsou z daňového hlediska určující horní limity rozpětí (=sazby pro nepodnikatelský sektor). Vyšší sazby stravného než sazby pro nepodnikatelský sektor budou zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a rovněž se z nich bude odvádět sociální i zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele budou nadlimitní náhrady daňově účinné v plné výši.