Aktuality – leden 2024

 

 

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2023 podle údajů ČSÚ z  11.1. 2024:  10,7%

Dvoutýdenní reposazba ČNB (platná od 22.12.23):  6,75%

Diskontní úroková sazba ČNB (platná od 22.12.23):  5,75%

Minimální mzda pro rok 2024 (platná od 1.1.2024):  18.900,- Kč

 

 

 

Důchodové pojištění OSVČ (DP+SPZ)

- vyměřovací základ pro rok 2024:  55% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 2.110.416,- Kč

(podle § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se jedná o 48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 43.967 = 2.110.416; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle nař. vlády č. 286/2023 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2022:  40.638 x 1,0819 = 43.967 Kč;

Pozn.: Na rozdíl od zdravotního pojištění je sice maximální vyměřovací základ pro důchodové pojištění i nadále omezen 48násobkem průměrné mzdy, od 1.1. 2013 však vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů č. 500/2012 Sb., která v § 16a zavedla „solidární daň“ ve výši dalších 7% pro roční příjmy podle § 6 a § 7 ZDP převyšující 48násobek průměrné mzdy. Zákonem č. 609/2020 Sb. byla pak od 1.1.2021 „solidární daň“ nahrazena druhou sazbou daně z příjmů fyzických osob ve výši 23% pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy. Od roku 2024 se změnil příslušný § 16 ZDP: druhá sazba daně ve výši 23% platí pro část základu daně převyšující už 36násobek průměrné mzdy.

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  51.354,- Kč

(2.110.416 : 12 = 175.868 x 0,292 = 51.353,46 zaokr. na koruny nahoru 51.354,- Kč, sazba pojistného 29,2%)

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2024, hlavní činnost:  3.852,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2024, hlavní činnost po dobu prvních tří kalendářních let od zahájení podnikání:  3.210,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2024, vedlejší činnost:  1.413,- Kč

(§ 14 odst. 6) zák.č. 589/1992 Sb. stanoví minimální VZ jako 30% resp. 11% průměrné mzdy:  43.967 x 0,30 = 13.190 Kč z toho 29,2% = 3.852 Kč, 43.967 x 0,11 = 4.836 Kč z toho 29,2% = 1.413 Kč, zaokr. na celé Kč nahoru)

Pozn.: novela zákona č. 589/1992 Sb. přinesla od 1.1.24 řadu nenápadných změn s výrazným dopadem na zvýšení pojistného – v § 5b se zvýšil vyměřovací základ OSVČ z 50% daňového základu před rokem 2024 na 55% daňového základu od roku 2024. Současně se zvýšil minimální vyměřovací základ a tím i minimální pojistné pro OSVČ-hlavní činnost na 30 % průměrné mzdy, dosud to bylo 25%; toto zvyšování bude v dalších letech pokračovat: 35% v roce 2025 a 40% od roku 2026 (§ 14, odst. 5). Pro vedlejší činnost se zvýšil minimální VZ na 11% z dosavadních 10% průměrné mzdy.

Aby to nebylo tak jednoduché, zavedl se zvláštní výpočet minimálního pojistného pro OSVČ zahajující činnost – minimální VZ zde činí 25% průměrné mzdy. Tato sazba se použije v roce zahájení činnosti a v bezprostředně následujících 2 kalendářních letech, zahajující osoba však nesměla být samostatně výdělečně činná v 20 kalendářních letech před rokem zahájení.

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí (Tzn. záloha za březen je splatná od 1.3. do 31.3.24).

Výše měsíčního vyměřovacího základu činí 55 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu na naposledy podaném přehledu připadá na 1 kalendářní měsíc výkonu SVČ, případně je stanovena ve výši minimálního měsíčního vyměřovacího základu určeného pro daný kalendářní rok. Částky, které převyšují předpis záloh na pojistné, jsou považovány za platby do budoucna, nejdéle do prosince daného roku. OSVČ si tedy může platit zálohy na pojistné do budoucna a tuto skutečnost nemusí OSSZ dopředu oznamovat.

Pozor, OSVČ pro které platí minimální zálohy, budou platit už od ledna 2024: při hlavní činnosti 3.852 Kč/měs., při hlavní činnosti do 3 let od zahájení 3.210 Kč/měs., při vedlejší činnosti 1.413 Kč/měs.     

Doplatek pojistného na DP za rok 2023 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok – pro rok 2023 to vychází nejpozději do 2.5. 2024, pokud bylo DP podáno OSVČ nebo daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky nebo papírově (resp. do 3.6. 2024 při elektronickém podání DPFO po 1.4.2024 nebo do 1.8. 2024 podává-li DPFO daňový poradce).

Účast na nemocenském pojištění (NP) je pro OSVČ dobrovolná, NP se platí odděleně na samostatný účet; pojistné činí 2,7%  z vyměřovacího základu, jehož výši si OSVČ sama určí. Měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na NP (nyní 8.000 Kč, minimální pojistné 8.000 x 0,027 = 216 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který podle posledního přehledu o příjmech a výdajích připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti (viz § 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb.).

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2024 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a nař. vl. č. 286/2023 Sb., VVZ za r.2022)  2,4 x (40.638 x 1,0819) = 105.520,- Kč/rok (8.794,- Kč/měs)

 

 

 

Rok 2023

- vyměřovací základ pro rok 2023:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), max. 1.935.552,- Kč

(podle § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se jedná o 48násobek průměrné mzdy, tzn. 48 x 40.324 = 1.935.552; „průměrná mzda pro účely důchodového pojištění“ se vypočte na základě § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb. podle nař. vlády č. 290/2022 Sb. jako součin všeobecného vyměřovacího základu za předminulý kalendářní rok a přepočítacího koeficientu, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru, výpočet podle r.2021:  38.294 x 1,0530 = 40.324 Kč;

Pozn.: Na rozdíl od zdravotního pojištění je sice maximální vyměřovací základ pro důchodové pojištění i nadále omezen 48násobkem průměrné mzdy, od 1.1. 2013 však vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů č. 500/2012 Sb., která v § 16a zavedla „solidární daň“ ve výši dalších 7% pro roční příjmy podle § 6 a § 7 ZDP převyšující 48násobek průměrné mzdy. Zákonem č. 609/2020 Sb. byla pak od 1.1.2021 „solidární daň“ nahrazena druhou sazbou daně z příjmů fyzických osob ve výši 23% pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.   

- maximální výše měsíční zálohy (důchodové pojištění a SPZ):  47.099,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2023, hlavní činnost:  2.944,- Kč

- minimální výše měsíční zálohy na DP+SPZ pro rok 2023, vedlejší činnost:  1.178,- Kč

- rozhodná částka pro účast OSVČ na DP v r.2023 při vedlejší činnosti, tj. příjem po odpočtu výdajů (výpočet rozhodné částky podle zákona č. 155/1995 Sb. a nař. vl. č. 290/2022 Sb., VVZ za r.2021)  2,4 x (38.294 x 1,0530) = 96.777,- Kč/rok (8.065,- Kč/měs)

 

 

 

 

Zdravotní pojištění OSVČ

- vyměřovací základ pro rok 2024:  50% daňového základu (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), vyměřovací základ není omezen maximální částkou

Pozn.:  s platností od 1.1.2015 zmizela ze zákona č. 592/1992 Sb. všechna ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu v § 3 a 3a (včetně omezujícího § 3d), strop pro odvod zdravotního pojištění byl zrušen trvale.

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2023:  není definována

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2023:  2.968,- Kč

(0,5 x 43.967 = 21.983,50 x 0,135 = 2.967,77 zaokr. na koruny nahoru 2.968,- Kč)

Nový minimální vyměřovací základ a nová výše zálohy platí již od 1.1.2024 tj. od zálohy na leden 2024, min. záloha se musí zvýšit na 2.968 Kč; maximální výše měsíční zálohy není stanovena.

Měsíční zálohy na pojistné na ZP jsou splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího měsíce (např. za březen od 1.3. do 8.4.24); doplatek pojistného na ZP za rok 2023 je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán, popř. měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok – pro rok 2023 to vychází nejpozději do 2.5. 2024 (resp. do 3.6. 2024 při elektronickém podání DPFO nebo do 1.8. 2024 podává-li daňový poradce).

Nově vypočtené měsíční zálohy na ZP se platí od měsíce, v němž byl podán Přehled za rok 2023 (např. při podání 15.3. platí již za březen, tj. obvykle do 8.4. 2024).

 

 

Rok 2023

- vyměřovací základ pro rok 2023:  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji (základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních příjmů po úpravě podle § 5 a 23 ZDP), vyměřovací základ není omezen maximální částkou

Pozn.:  s platností od 1.1.2015 zmizela ze zákona č. 592/1992 Sb. všechna ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu v § 3 a 3a (včetně omezujícího § 3d), strop pro odvod zdravotního pojištění byl zrušen trvale.

- maximální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 2023:  není definována

- minimální výše měsíční zálohy na zdr.poj. pro rok 20232.722,- Kč

 

 

Paušální daň v roce 2024 (§ 7a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů)

Celková paušální platba pro 1. pásmo: 7.498,- Kč

(Daň z příjmů 100 Kč, pojistné na důch.poj. 4.430 Kč, pojistné na zdr.poj. 2.968 Kč)

Celková paušální platba pro 2. pásmo: 16.745,- Kč

(Daň z příjmů 4.963 Kč, pojistné na důch.poj. 8.191 Kč, pojistné na zdr.poj. 3.591 Kč)

Celková paušální platba pro 3. pásmo: 27.139,- Kč

(Daň z příjmů 9.320 Kč, pojistné na důch.poj. 12.527 Kč, pojistné na zdr.poj. 5.292 Kč)

 

 

 

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v r. 2024

Sazby základních náhrad při používání vozidel zaměstnanců při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

a) 1,50 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 5,60 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

 

 

Průměrné ceny pohonných hmot při pracovních cestách vlastními vozidly zaměstnanců

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 398/2023 Sb. (ve smyslu

§ 158 odst. 3 zákoníku práce):

a) 38,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů

b) 42,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů

c) 38,70 Kč u motorové nafty

d) 7,70 Kč za 1 kWh elektřiny

 

 

Cestovní náhrady pro rok 2024 (platí od 1.1.2024 – vyhl.č. 398/2023 Sb.)

Sazby tuzemského stravného podle zákoníku práce č.262/2006 Sb. § 176 činí:

a) 140 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru platí spodní limity těchto rozpětí jako minimální; při sjednání vyšších nároků na stravné jsou z daňového hlediska určující horní limity rozpětí (=sazby pro nepodnikatelský sektor). Vyšší sazby stravného než sazby pro nepodnikatelský sektor budou zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP a rovněž se z nich bude odvádět sociální i zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele budou nadlimitní náhrady daňově účinné v plné výši.

- peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce (70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin): 166 x 0,7 = 116,20 Kč