DPH - vzor sdělení na daňový doklad 2012

 

 

Další náležitosti vystavovaných daňových dokladů ve zvláštních případech:  plnění osvobozená od daně při dodání zboží do jiného členského státu; místo plnění mimo tuzemsko při poskytnutí služby,  reverse charge - povinnost příjemce přiznat a zaplatit daň v místě plnění a režim přenesení daňové povinnosti při tuzemském plnění podle § 92a ZDPH. Na daňových dokladech musí být uvedena níže uvedená sdělení a odkazy.

 

 

1) Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu (pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státu) – vzor sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na přílušné ustanovení zákona (podle § 34 odst. 3) písm. k) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty):

„Dodání zboží do jiného členského státu:  plnění osvobozené podle § 64 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.“

 

Supply of goods to another member state (for VAT payer registered in that state) your tax documents issued (outgoing invoices) shall contain - besides other particulars - something like this (pursuant to Section 34 (3) k) Value Added Tax Act No. 235/2004 Coll.):

"Supply of goods to another Member State: tax-exempt supply pursuant to Section 64, Value Added Tax Act No. 235/2004 Coll."

 

 

2) Daňový doklad při poskytnutí služby, kde je místo plnění mimo tuzemsko – odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, podle kterého je místo plnění mimo tuzemsko a vzor sdělení, že daň je ve státě, ve kterém se nachází místo plnění, povinna přiznat a zaplatit osoba, které je služba poskytována – reverse charge (podle § 33 odst. 2) písm. j) a k) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty):

„Místo plnění podle § 9 odst. 1) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se nachází ve státě, v němž má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání. Osoba, které je služba poskytována, je povinna přiznat a zaplatit daň ve svém státě (reverse charge).“

 

Services to another member state where the place of supply is outside CR (for a taxable person effecting economic activities): your tax documents issued (outgoing invoices) shall contain – besides other particulars - something like this (pursuant to Section 33 (2) j) k) Value Added Tax Act No. 235/2004 Coll.):

„Pursuant to Section 9 (1) Value Added Tax Act No. 235/2004 Coll. is the place of supply  considered to be in a country where the customer has his seat or place of business. The person to whom the service is rendered is liable to declare and pay VAT in his country (reverse charge procedure).“

 

(The text and reference could be of course changed or reduced but preserve the meaning...)

 

 

3) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle

§ 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, vystaví daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k) ZDPH, tzn. že sice uvede sazbu daně, ale nevypočte její výši. Namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno:

„Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty – výši dani je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.“