Zveřejňování účetní závěrky a výroční zpráva

Aktuální informace – 7.3. 2007

Podle informace z Poslanecké sněmovny ČR bude konečně zrušena povinnost pro účetní jednotky s povinným auditem zveřejňovat účetní závěrku rovněž v Obchodním věstníku(návrh zákona č. 86).Tato drobná novela zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví  má i významné přechodné ustanovení – podle něj se nepřihlíží k povinnosti zveřejnit účetní závěrku v Obchodním věstníku v době platnosti příslušného ustanovení zákona č. 81/2006 Sb. (viz. Aktuální informace – duben 2006). Kdo tedy vydržel a do redakce OV závěrku neposlal (účetní závěrku za rok 2005 nebo za hosp.rok končící v roce 2006), nemusí tak činit ani dodatečně.

Návrh zákona musí ještě schválit Senát a podepsat president ČR.

Parlament ČR, Poslanecká sněmovna 2006, 86. Návrh zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.I

        V § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se věta poslední zrušuje .

Čl.II

Přechodné ustanovení

Ke vzniku povinnosti účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku též v Obchodním věstníku na základě ustanovení § 21a odst.4 zákona 563/1991 Sb., ve znění zákona č.81/2006 Sb., se do dne účinnosti tohoto zákona  nepřihlíží.

ČI.III

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Úplné znění návrhu zákona včetně důvodové zprávy je dostupné na stránkách Poslanecké sněmovny ČR (http://www.psp.cz).

Aktuální informace - duben 2006

Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, přinesl mimo jiné změnu § 21a zákona o účetnictví. Podle této novely platí s účinností ode dne vyhlášení - od 15.3. 2006 - povinnost pro účetní jednotky s povinným auditem zveřejňovat účetní závěrku rovněž v Obchodním věstníku.  Tato povinnost už platila do roku 2000 (viz. bod 4. tohoto přehledu); tehdy byla zpoplatněna částkou 6.000,- Kč bez DPH za jedno zveřejnění. Účetní jednotky nyní zveřejňují závěrky jejich uložením do Sbírky listin obchodního rejstříku; Sbírka listin je veřejně přístupná a část materiálů jej již digitalizována a dostupná i on-line (viz. bod 3. tohoto přehledu).

Samo Ministerstvo financí ČR (!) považuje tuto povinnost za nadbytečnou administrativní a finanční zátěž a údajně bude iniciovat její zrušení. Proto doporučuji zachovat klid alespoň do konce roku 2006 a do redakce OV zatím nic ke zveřejnění neposílat.

Vybrané části zákona č. 81/2006 Sb. zveřejněného v částce 30/2006

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o účetnictví

Čl. VIII

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

V § 21a odst. 4 se na konci doplňuje věta: "Účetní jednotky uvedené v § 20 zveřejňují účetní závěrku rovněž v Obchodním věstníku.".

Pro úplnost uvádím další novou povinnost vyplývající tentokrát z novely Obchodního zákoníku – zveřejňování informací o konání valné hromady i v Obchodním věstníku platí pro akciové společnosti s akciemi na majitele:

ČÁST SEDMÁ

Změna obchodního zákoníku

Čl. IX

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

V § 184 odst. 4 se ve větě třetí za slova "o konání valné hromady" vkládají slova "v Obchodním věstníku a jiným".

Část šestá i sedmá zákona č. 81/2006 Sb. nabývají účinnosti dnem vyhlášení, tedy 15.3. 2006.

Zveřejňování účetní závěrky a výroční zpráva

V roce 2000 a 2001 došlo k rozsáhlým novelizacím obchodního zákoníku, zákona o účetnictví a dalších souvisejících předpisů. Protože tyto novelizace výrazně rozšířily povinnosti obchodních společností a odpovědnost jejich statutárních orgánů v oblasti zveřejňování údajů z účetní závěrky, výročních zpráv a dalších informací, zpracoval jsem následující rozbor, který ve stručnosti popisuje aktuální informační povinnost účetních jednotek. Informace v něm obsažené jsou aktualizovány podle znění příslušných zákonů platných k 1.11.2005.

Pozn.: Omlouvám se za heslovité zpracování a časté používaní zkratek - snažil jsem se o co nejstručnější popis při zachování věcné správnosti a úplnosti.

Pavel Fojtík


Použité zkratky

ÚZ - účetní závěrka

SL OR - sbírka listin obchodního rejsříku

OV - Obchodní věstník

VH - valná hromada

VZ - výroční zpráva

ZÚč - zákon o účetnictví

ObchZ - obchodní zákoník

ZoV - zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

OS - ovládací smlouva podle ObchZ

ZA - zpráva auditora

TrZ - trestní zákon

Nejprve zmíním vymezení trestně právní odpovědnosti - ano, nezveřejnění požadovaných údajů může být i trestným činem!

1. Zkreslování údajů - trestní odpovědnost

Podle §125 odst.2 TrZ bude odnětím svobody na 6 měsíců až 3 roky potrestán ten, kdo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen!

Na uložení listin za rok 1999 do SL se to ještě zřejmě nevztahuje, na období od roku 2000 již ano!

Plné znění §125/2 TrZ platné od 1.5. 2000:

"Stejně bude potrestán (tj. odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem - P.F.),kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti, nebo kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého

posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, anebo kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladunepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinnen."2. Pokuty za porušení povinností podle zákona o účetnictví

§ 37 ZÚč - Pokuty (ve znění pro rok 2000, 2001)

Za neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost účetnictví mohou příslušné orgány uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč. Pokud vedlo porušení povinností podle ZÚč k nemožnosti zjištění daňového základu až do výše 1.000.000,- Kč.

§ 37 ZÚč - Pokuty (ve znění platném od 1.1.2002)

Tato oblast byla velmi zpřísněna a zpřesněna! Za porušení povinností uložených účetní jednotce zákonem o účetnictví stanoví § 37 pokutu; pokuta může činit buď až 3% nebo až 6% z úhrnu rozvahy podle povinnosti, která byla porušena.

Při objemu aktiv (v brutto hodnotě) 10 milionů Kč to znamená pokutu až 300.000,- Kč resp. 600.000,- Kč!

Jaké účetní písemnosti se vlastně do Sbírky listin ukládají? Liší se povinnost auditovaných a neauditovaných společností?

 

3. Sbírka listin obchodního rejstříku (ukládání účetních listin)

1. Účetní závěrka (ROVY+Př.) v 1 vyhotovení (řádná, mimořádná, konsolidovaná – pokud není součástí výroční zprávy - § 38i odst.(1) písm.c) ObchZ):

- do 30 dnů po schválení a ověření závěrky zveřejnit uložením do SL OR, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období! (§21a odst.(2) ZÚč)

- "bez zbytečného odkladu" (§38k ObchZ)

Pozn.: rejstříkový soud sám zašle provozovateli portálu veřejné správy, který zabezpečuje vydávání OV, údaje o tom, že listiny přijal (OV pak zveřejní krátké oznámení o uložení listiny) - §7 odst.1 nař.vl.č.503/2000 Sb. o Obchodním věstníku.

Sbírka listin OR je veřejně přístupná - každá spol. by se měla přesvědčit, co tam má vlastně založeno. Od roku 2004 se na internetových stránkách rejstříkových soudů postupně objevují oskenované údaje z účetních závěrek a výročních zpráv uložených do SL (www.justice.cz / vyhledávání podle firem / odkaz na sbírku listin). Nyní jsou on-line dostupné údaje z účetních závěrek za rok 2003 a někde i 2004; kvalita nevalná, ale pro informaci dostačující.

Povinnost pro všechny obchodní společnosti!2. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky: tam, kde je povinnost ověření ÚZ auditorem

Pozn.: v tomto případě musí být na listině obsahující rozvahu uvedeny identifikační údaje osob, které ji podle zákona ověřují (§ 38i odst.(1) písm.c) ObcZ).

Povinnost pro obchodní společnosti s povinným auditem!


3. Výroční zpráva v 1 vyhotovení - do 30 dnů po schválení a ověření ÚZ i VZ, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období, zveřejnit uložením do SL OR (§21a  odst.(2) ZÚč)

Povinnost pro obchodní společnosti s povinným auditem! (§21 ZÚč)

Obsah VZ upravoval (od r.2001 zrušený) čl.II Opatření čj. 281/71 701/1995 (součástí VZ jsou mimo jiné i vybrané údaje z ÚZ v rozsahu zveřejněném v OV + výrok auditora).

Nyní však platí novelizovaný §21a ZÚč, který požaduje zveřejnit účetní závěrku v rozsahu, v jakém byla sestavena (ne jen vybrané údaje).

VZ za rok 2000 (pouze auditované spol.!)

Doporučení: do VZ za rok 2000 zařadit úplnou ÚZ, výrok auditora (§21a odst.3 ZÚč) resp. zprávu auditora (§27a odst.2, c/ ObchZ) a všechno uložit do SL OR - do 30 dnů po schválení a ověření ÚZ i VZ, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období. Pozor, na rozvaze musí být identifikační údaje osob, které ÚZ ověřovaly.

Samotná ÚZ a ZA se ukládat nemusí - jsou součástí VZ!

Pozn.: i VZ ověřuje auditor (§21a) ZÚč) - měl by poskytnou "stanovisko auditora k výroční zprávě".

VZ za rok 2001 (pouze auditované spol.!)

- řídí se (asi) jen §21 ZÚč (stručným) - čl.II Opatření... byl zrušen;

- zařadit do ní zprávu auditora + závěrku úplnou

- v 1 vyhotovení uložit do SL (do 30 dnů po ověření ÚZ i VZ a po schválení VH nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období)

- oznámení o uložení listin zašle rejstříkový soud redakci OV

VZ za rok 2002 a.2003 (pouze auditované spol.!)

- řídí se novelizovaným §21 ZÚč - tam je všechno o VZ;

- novinka! Součástí VZ jsou mj. informace v rozsahu ÚZ za předcházející 2 účetní období

- zařadit do ní zprávu (výrok) auditora + závěrku úplnou

- v 1 vyhotovení uložit do SL (do 30 dnů po ověření ÚZ i VZ a po schválení VH nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období)

- oznámení o uložení listin zašle rejstříkový soud redakci OV

VZ od roku 2004 (pouze auditované spol.!)

- řídí se novelizovaným §21 ZÚč

- povinnost zařadit do VZ informace v rozsahu ÚZ za předcházející 2 účetní období byla zrušena (zařazuje se pouze ÚZ za běžné účetní období)

- zařadit do ní zprávu auditora + závěrku úplnou

- v 1 vyhotovení uložit do SL (do 30 dnů po ověření ÚZ i VZ a po schválení VH nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období)

- oznámení o uložení listin zašle rejstříkový soud provozovateli portálu veřejné správy, který zabezpečuje vydávání OV4. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (ZoV)

Zpráva musí být vypracována v případech, kdy existuje ovládací vztah a není uzavřena ovládací smlouva a to i v případech neauditovaných účetních jednotek. (ZoV je posuzována auditorem jako součást výroční zprávy, ale musí fyzicky existovat již do 3 měsíců po skončení účetního období, její neuložení do SL OR může být i trestným činem...)

Poprvé za rok 2001 je to součást VZ (§66a) odst.9 ObchZ a dále §190 a)b)) - není-li uzavřena ovládací smlouva musí statutární orgán ovládané osoby zpracovat ZoV do 3 měsíců po skončení účetního období!

I ZoV ověřuje auditor a s jejím obsahem mají právo seznámit se společníci za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

Zprávu je nutno zpracovat při ovládacím vlivu nad 40% (resp. 50% - podrobnosti §66a ObchZ) i když jsou pouze standardní vztahy! Zveřejnění ZoV uložením v SL OR buď jako součást VZ nebo samostatně (§ 38i odst.c) ObchZ). Lhůta pro uložení do SL OR pouze obecná - "bez zbytečného odkladu" (§ 38k ObchZ) - nebo ve lhůtě pro uložení VZ, pokud je její součástí.

Pozn.: Kde není povinný audit, ukládáme ji společně s účetní závěrkou za minulý rok. Do zápisu z VH schvalující ÚZ za minulý rok doporučuji přidat poznámku, že všichni společníci berou na vědomí i ZoV.

Povinnost pro všechny obchodní společnosti, v nichž existuje ovládací vztah - to je mj. převážná většina spol. s r.o.!


5. Rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

Od 1.7.2005 se do sbírky listin zakládá i návrh a konečná podoba rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky (§ 38i odst.1) písm.c) ObchZ).

Auditor a výroční zpráva - shrnutí

Ve výroční zprávě budou tedy uvedeny:

- výrok auditora k účetní závěrce společnosti

- stanovisko auditora k obsahu výroční zprávy

- stanovisko auditora k správnosti obsahu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

( stanovisko dozorčí rady k ZoV - pokud DR existuje) 

Sbírka listin - shrnutí

Z účetních listin neauditované společnosti do SL ukládají:

- účetní závěrku (ROVY+Př.) v 1 vyhotovení

- zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

- návrh a konečnou podobu rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky

 

Auditované společnosti ukládají kompletní výroční zprávu obsahující m.j.:

- účetní závěrku

- zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

- výrok auditora k účetní závěrce společnosti

- stanovisko auditora k obsahu výroční zprávy

- stanovisko auditora ke správnosti údajů ve  zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

- návrh a konečnou podobu rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky

Auditované společnosti zveřejňovaly vybrané údaje z účetní závěrky také jejich vydáním v Obchodním věstníku; jak to bude v roce 2001, 2002 a v následujících letech?

4. Obchodní věstník - zveřejňování závěrky

Obchodní věstník - předat redakci ke zveřejnění vybrané údaje z ÚZ do 1 měsíce po schválení (Cena 6.000,- Kč bez DPH) - naposledy za rok 2000.

Rozsah zveřejněných údajů upravuje (od r.2001 zrušený) čl.II Opatření čj. 281/71 701/1995.

(Místo uložení VZ nyní uvádějí většinou sídlo společnosti, někdo i sídlo rejstř. soudu=SL).

Povinnost platila pro obchodní společnosti s povinným auditem!

Od r.2001 - zveřejňování vybraných údajů z ÚZ v OV nic neupravuje - nezveřejňovat!


Na závěr upozorním na jednu často opomíjenou povinnost, která sice nesouvisí se zveřejňováním údajů, ale je nezbytná pro další trvání obchodní společnosti.

5. Valná hromada

Valná hromada, která schvaluje účetní závěrku: musí se konat do 6 měsíců od posledního dne účetního období (do 30.6. násl.roku pokud účetní období = kalendářní rok)

(§128 odst.1 ObchZ - s.r.o., §184 odst.3 ObchZ - a.s.)

Pozn.: Valná hromada, která rozhoduje o rozdělení zisku, může být i později.

Povinnost pro všechny obchodní společnosti!